Personas datu apstrādes politika

1. Personas datu apstrādes politikas mērķis

Personas datu apstrādes politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai (datu subjektam) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

 

2. Personas datu pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir PS “Vides pakalpojumi Liepājai” (turpmāk – Vides pakalpojumi Liepājai), vienotās reģistrācijas Nr. 40203013387, juridiskā adrese Vietalvas ielā 5, Rīga, LV-1009, tālrunis 63457777, e-pasts: info@vpgrupa.lv.

Vides pakalpojumi Liepājai kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir Klientu apkalpošanas centrs. Zvanot pa tālruni 63457777, rakstot e-pastu uz info@vpgrupa.lv vai vēršoties Vides pakalpojumi Liepājai biroja adresē Cukura iela 8/16, Liepāja, LV - 3414  var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šī dokumenta 12. punktu.

 

3. Dokumenta piemērošanas sfēra

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu definīcijas, paskaidrojumi un datu kategorijas norādītas Pielikumā Nr.1.

Privātuma politika tiek piemērota privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fizisku personu - klientu, darbinieku un citu pakalpojumu lietotāju (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (Klientam) saņem vai nodod Vides pakalpojumi Liepājai jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
 • Vides pakalpojumi Liepājai biroju, Klienta apkalpošanas centra apmeklētājiem; 
 • Vides pakalpojumi Liepājai biroja, remonta zonas, noliktavas, atkritumu šķirotavas, automazgātavas darbiniekiem, kur tiek veikta videonovērošana;
 • Vides pakalpojumi Liepājai pārvaldībā esošo teritoriju, pagalmu un piegulošās teritorijas apsargāšanai, kur tiek veikta videonovērošana;
 • Vides pakalpojumi Liepājai uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem (turpmāk - Klienti).

Vides pakalpojumi Liepājai rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Vides pakalpojumi Liepājai interneta piederošās mājaslapās, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Vides pakalpojumi Liepājai.

 

4. Personas datu apstrādes nolūki

Vides pakalpojumi Liepājai apstrādā personas datus pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:

 • klientu identificēšanai un piedāvājuma sagatavošanai;
 • līguma sagatavošanai, noslēgšanai, papildināšanai, pārslēgšanai un laušanai;
 • klientu apkalpošanai;
 • preču (konteineru) piegādei un pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);
 • pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
 • preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;
 • pakalpojumu lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
 • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
 • klientu apmierinātības mērījumiem, noturēšanai, lojalitātes celšanai;
 • norēķinu administrēšanai; 
 • kredītspējas novērtēšanai, kredītu uzraudzībai; 
 • parādu atgūšanai un piedziņai; 
 • mājaslapu un uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

Vides pakalpojumi Liepājai apstrādā personas datus biznesa plānošanai un analīzei:

 • uzskaitei, plānošanai un statistikai;
 • datu kvalitātes nodrošināšanai un efektivitātes mērīšanai;
 • tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai; 
 • atskaišu sagatavošanai;
 • klientu aptauju veikšanai.

Vides pakalpojumi Liepājai apstrādā personas datus informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā, kā arī citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datu Vides pakalpojumi Liepājai.

 

5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Vides pakalpojumi Liepājai apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu Vides pakalpojumi Liepājai saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;
 • saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;
 • likumīgās (leģitīmās) intereses - lai realizētu no Vides pakalpojumi Liepājai un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Vides pakalpojumi Liepājai leģitīmās (likumīgās) intereses.

Vides pakalpojumi Liepājai likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • sniegt atkritumu savākšanas un šķirošanas pakalpojumus; 
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas vai klienta apkalpošanas laikā – telefoniski, elektroniski, klātienē;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);
 • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz zvanu centriem, interneta mājas lapās un pašapkalpošanās vidē;
 • analizēt Vides pakalpojumi Liepājai mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • administrēt Klienta kontu Vides pakalpojumi Liepājai mājaslapās, interneta vietnēs un mobilajās lietotnēs;
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • segmentēt Klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
 • reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
 • informēt par izmaiņām pakalpojuma sniegšanas kārtībā un cenrādī;
 • Informēt Klientus par jaunumiem nozarē;
 • nodrošināt vides izglītības aktivitātes;
 • nodrošināt atkritumu tvertņu uzturēšanu;
 • novērst krāpniecību;
 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • administrēt savlaicīgi neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.

 

6. Datu apstrādes noteikumi no pārziņa citam datu pārzinim

Šie datu apstrādes noteikumi ir piemērojami tikai personas datu apstrādei, kas izriet no līgumiem par pakalpojumiem, kurus Vides pakalpojumi Liepājai sniedz cita juridiskā persona.

Abas Puses darbojas kā neatkarīgs datu pārzinis.

Puses veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošību.

Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, informē otru Pusi par saņemto datu subjekta pieprasījumu, ja tas attiecas vai ietekmē otras Puses veikto personas datu apstrādi (piemēram, pieprasījums ierobežot datu apstrādi) vai ietekmē personas datus (piemēram, pieprasījums labot datus). Puses labā ticībā savstarpēji sadarbojas (piemēram, savstarpēji apmainoties ar informāciju par personas datu apstrādi), lai izpildītu pamatotus datu subjektu pieprasījumus, kā arī lai nodrošinātu datu precizitāti visu datu apstrādes laiku.

 

7. Personas datu apstrāde

Vides pakalpojumi Liepājai apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Vides pakalpojumi Liepājai saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Vides pakalpojumi Liepājai attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām Vides pakalpojumi Liepājai darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).

Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp Vides pakalpojumi Liepājai un Klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, vai pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu.

Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Vides pakalpojumi Liepājai var pilnvarot Clean R grupas uzņēmumus, savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, pakalpojumu ierīkošanas darbu veikšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, Clean R grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri apstrādā Vides pakalpojumi Liepājai rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie Clean R grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par Vides pakalpojumi Liepājai datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un Vides pakalpojumi Liepājai ir tiesības nodot Clean R grupas uzņēmumiem un sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

Vides pakalpojumi Liepājai sadarbības partneri un Clean R grupas uzņēmumi (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Vides pakalpojumi Liepājai prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Vides pakalpojumi Liepājai uzdevumā.

 

8. Personas datu aizsardzība

Vides pakalpojumi Liepājai aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Vides pakalpojumi Liepājai saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

 

9. Personas datu saņēmēju kategorijas

Vides pakalpojumi Liepājai neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu);
 • rēķinu piegāde Klientam;
 • pasta sūtījumu izsūtīšana Klientiem par izmaiņām līguma saturā vai cenrādī;
 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Vides pakalpojumi Liepājai likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Vides pakalpojumi Liepājai likumīgās intereses.

 

10. Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

Vides pakalpojumi Liepājai nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

 

11. Personas datu glabāšanas ilgums

Vides pakalpojumi Liepājai glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Vides pakalpojumi Liepājai vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

 

12. Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Lielākā daļa Klienta informācijas jau ir ievietota mājas lapā vpgrupa.lv sadaļā e-pakalpojumi, kur Klients var pārliecināties par savu datu pareizumu.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Vides pakalpojumi Liepājai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Vides pakalpojumi Liepājai veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Vides pakalpojumi Liepājai likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Vides pakalpojumi Liepājai pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē Vides pakalpojumi Liepājai Klientu apkalpošanas centros, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • attālināti, iesniegumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniedzot pieprasījumu no mājas lapas sadaļas e-pakalpojumi autorizējoties; 
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Vides pakalpojumi Liepājai vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
 • pašapkalpošanās portālā vpgrupa.lv.

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Vides pakalpojumi Liepājai pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Vides pakalpojumi Liepājai atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē,  elektroniski parakstītu atbildi e-pastā pēc klienta pieprasījuma vai pašapkalpošanās portālā vpgrupa.lv, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

Vides pakalpojumi Liepājai nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

 

13. Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var dot pašapkalpošanās portālā vpgrupa.lv, Vides pakalpojumi Liepājai pakalpojumu pieteikšanas formās, Vides pakalpojumi Liepājai pakalpojumu portālos/lietotnēs, Vides pakalpojumi Liepājai un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas), zvanot uz Klientu apkalpošanas zvanu centru 63457777, rakstot uz e-pastu info@vpgrupa.lv  vai klātienē Klientu apkalpošanas centros.

Personas datu kategoriju saraksts par datiem, kas var tikt apstrādāti saskaņā ar Klienta piekrišanu un citiem tiesiskajiem pamatiem, ir pieejams Pielikums Nr.1.

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir - pašapkalpošanās portālā cleanr.lv, zvanot uz Klientu apkalpošanas zvanu centru 63457777, rakstot uz e-pastu info@vpgrupa.lv vai klātienē Klientu apkalpošanas centros, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

14. Saziņa ar Klientu

Vides pakalpojumi Liepājai veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi, mājas lapā.

Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi Vides pakalpojumi Liepājai veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, pakalpojumu vai preces (piemēram, atkritumu tvertnes) maiņu , informācija par rēķiniem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

Saziņas laikā (ienākošie zvani, e-pasti) – Vides pakalpojumi Liepājai pārliecinās par Klienta identitāti pēc sekojošiem kritērijiem: 

 • Telefona zvans: zvanītāja kontakttālrunis -  vai ir norādīts līgumā; Klienta līguma Nr.; personas kods; vārds, uzvārds; pakalpojuma sniegšanas adrese;
 • E-pasts:  rakstītāja e-pasts - vai ir norādīts līgumā; Klienta līguma Nr.; personas kods; vārds, uzvārds; pakalpojuma sniegšanas adrese;
 • Mājas lapas sadaļa e-pakalpojumi: ja Klients ir autorizējies ar banklink vai e-parakstu – nav nepieciešama papildu Klienta autorizācija, ja Klients nav autorizējies-kritēriji no sadaļas e-pasts;
 • Klātienē: personu apliecinošs dokuments;
 • Pasta sūtījumi.

 

15. Komerciāli paziņojumi

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Vides pakalpojumi Liepājai un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, Klientu aptaujas) Vides pakalpojumi Liepājai veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

Klients piekrišanu Vides pakalpojumi Liepājai un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot pašapkalpošanās portālā cleanr.lv, Vides pakalpojumi Liepājai pakalpojumu pieteikšanas formās, Vides pakalpojumi Liepājai pakalpojumu portālos/lietotnēs, Vides pakalpojumi Liepājai un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

 • izdarot attiecīgu atzīmi savā lietotāja profilā Vides pakalpojumi Liepājai pašapkalpošanās portālā vpgrupa.lv;
 • nosūtot e-pastu uz adresi info@vpgrupa.lv;
 • zvanot uz Klientu apkalpošanas zvanu centru 63457777;
 • klātienē Klientu apkalpošanas centros;
 • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

Vides pakalpojumi Liepājai pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka Vides pakalpojumi Liepājai var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu.

 

16. Sīkdatņu izmantošana

“Sīkdatnes” ir sīka apjoma informācija, kuras interneta vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat interneta vietni. Tā ļauj serverim apkopot informāciju no Jūsu pārlūka, tādējādi Jums vienmēr nav dati jāievada no jauna, kad Jūs atgriežaties interneta vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu. Vairāk informācijas par to, kā darbojas sīkdatnes, ir pieejams interneta vietnē www.cookiecentral.com.

Mūsu interneta vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti. Mēs izmantojam sesijas sīkdatnes, pastāvīgās sīkdatnes un trešās puses (partneru) sīkdatnes, lai:

 • atpazītu jaunus vai agrākos Klientus;
 • atcerētos Jūsu ekrāna izvēles (preferences), piemēram, kontrasta krāsas uzstādījumus vai burtu izmērus;
 • atcerētos, vai Jūs esat (vai neesat) sniedzis piekrišanu mūsu sīkdatņu lietošanai šajā interneta vietnē;
 • anonīmi apkopotu statistiku par to, kā un kādus mūsu piedāvātos pakalpojumus Jūs esat meklējis;
 • nosūtītu reklāmu, kas Jums ir visatbilstošākā un vislabāk atbilst Jūsu interesēm. Sīkdatnes arī tiek lietotas, lai ierobežotu to, cik reižu Jūs redzat reklāmu, un lai palīdzētu izmērīt reklāmas kampaņas efektivitāti;
 • apkopotu uzticamu vietnes lietošanas informāciju, kas ļauj mums izmērīt, cik labi vietne atbilst tās lietotāju vajadzībām, un lai veiktu jebkādus nepieciešamos uzlabojumus;
 • analizētu tīmekļa vietnes apmeklēšanas intensitāti no noteiktiem ģeogrāfiskiem reģioniem.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas sīkdatnes var ievietot trešās puses pakalpojumu sniedzējs, kas veic atsevišķas funkcijas mūsu vajadzībām.

Mēs sadarbojamies ar trešām pusēm, lai izsekotu Jūsu darbības mūsu interneta vietnē, lai uzlabotu mūsu mārketinga pasākumus un nodrošinātu Jūs ar reklāmu, pamatojoties uz Jūsu apmeklējumu mūsu interneta vietnē.

Vides pakalpojumi Liepājai mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Vides pakalpojumi Liepājai nenes atbildību.

 

17. Citi noteikumi

Vides pakalpojumi Liepājai ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju viņa lietotāja profilā Vides pakalpojumi Liepājai pašapkalpošanās portālā cleanr.lv, kā arī - ievietojot Vides pakalpojumi Liepājai mājaslapā, norādot rēķinos.

Vides pakalpojumi Liepājai saglabā Personas datu apstrādes politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas Vides pakalpojumi Liepājai mājaslapā.
 

 

Pielikums Nr.1

SIA Vides pakalpojumi Liepājai Privātuma politikas pielikums Datu kategorijas

Nr.Datu kategorijaPiemēri
1.Personas identifikācijas dativārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, pases Nr./ID numurs
2.Personas kontaktinformācijaadrese, telefona numurs, e-pasta adrese
3.Īpašo kategoriju dati (sensitīvie)invaliditātes pazīme
4.Klienta kontaktpersonu datikontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs
5.Klienta datiklienta līguma numurs, klienta reģistrēšanas datums, statuss, klienta numurs
6.Pašapkalpošanās portāla cleanr.lv dati lietotāja numurs, veiktās darbības pašapkalpošanās portālā cleanr.lv
7.Piegādātāja datipiegādātāja numurs, rēķina informācija, adrese, bankas konta numurs
8.Klienta profilēšanas dati (1)piederība kategorijai, segments, (profilēšanai tiek ņemta vērā klienta datu analīzes atļauja)
9.Pakalpojuma datiservisa numurs, pakalpojuma nosaukums, pakalpojuma adrese, cena, atlaide,
atlaides beigu termiņš
10.

Gala iekārtu dati

gala iekārtas nosaukums, veids, seriālais numurs, MAC adrese, skaitītāja numurs
11.Pakalpojuma līguma datilīguma numurs, parakstīšanas / apstiprināšanas datums, veids, pielikuma numurs, pielikuma datums
12.Darījuma datidarījuma numurs, datums, darījuma nosaukums, veids, statuss, pakalpojuma
ierīkošanas informācija
13.CRM aktivitātes dati (2)aktivitātes numurs, veids, datums, kategorija, īpašnieks
14.Komunikācijas datiienākošās/izejošās saziņas veids, numurs, datums, reģistrētājs, saturs, kanāls,
piegādes statuss
15.Preces pirkuma datipreces nosaukums, preces kods, pirkuma datums, pavadzīmes numurs, preces
saņemšanas veids, cena, apmaksas veids, čeka informācija, aprīkojums, RFID kods
16.Pakalpojuma pirkuma datipirkuma informācija – klienta pasūtījumi, pirkumi, pieteikumi, kas piesaistīti pie līguma; pakalpojuma sniegšanas adrese
17.Dalītā maksājuma datidalītā maksājuma līguma numurs, lēmums, maksājumu grafiks
18.Preces nomas (ar izpirkuma tiesībām) datinomas maksājuma datums, ikmēneša maksājums, nomas numurs, iekārtas RFID KODS
19.Maksātspējas pārbaudes datistatuss par ārēja parāda esamību, kredītriska vērtējums, maksātspējas statuss
20.Norēķinu datinorēķinu sistēmas konta numurs, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, parāda piedzīšanas informācija
21.Bojājumu datibojājuma numurs, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, apraksts
22.Iebildumu datiiebilduma numurs, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, apraksts
23.Klientu aptauju datiaptaujas nosaukums, izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un sniegtās atbildes
24.Vides pakalpojumi Liepājai interneta lapās veiktās darbībasIP adrese, veiktās darbības nosaukumus, interneta lapas sadaļa, datums un laiks
25.Fotogrāfijas un attēlifotogrāfijas no klientu pasākumiem, foto uzņemšanas datums
26.Video dativideo no klientu pasākumiem, videonovērošana Vides pakalpojumi Liepājai objektos, ierakstīšanas datums
27.Sarunu ierakstu datiVides pakalpojumi Liepājai klientu apkalpošanas tālruņu sarunu ieraksti, datums un laiks
28.Pieejas dati sistēmāmklientam piešķirtie lietotājvārdi un paroles
29.Piekrišanu informācija (4)klienta izteiktās piekrišanas atzīme pa tēmām, piekrišanas datums un laiks, avots
30.Atrašanās vietas dati (5)Konteineru atrašanās adrese

 

* Piemēri neietver izsmeļošu attiecīgajā datu kategorijā ietilpstošo datu uzskaitījumu.

(1) Profilēšana - izpaužas kā jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kurā izvērtē ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši, lai analizētu vai prognozētu aspektus saistībā ar sniegumu darbā, ekonomisko situāciju, veselību, personīgām vēlmēm vai interesēm, uzticamību vai uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos, kamēr šādai apstrādei ir juridiskas sekas attiecībā uz fizisko personu vai kamēr tā līdzīgā veidā ievērojami ietekmē fizisko personu.

(2) CRM (Customer Relationship Management) - klientu attiecību vadības sistēma.

(3) Saglabājamie dati — balss telefonijas (jebkura informācija vai dati, kas tiek apstrādāti, lai sagatavotu rēķinus un uzskaitītu maksājumus, 

(4) Piekrišana - klienta brīvi, nepārprotami izteikts gribas apliecinājums, ar kuru klients atļauj apstrādāt savus personas datus atbilstoši Vides pakalpojumi Liepājai sniegtajai informācijai.

(5) Atrašanās vietas dati - dati, kas tiek apstrādāti elektroniski uzskaites sistēmās.